LICATHOLIC.ORG | Your Source for Local & Global Catholic News 

Diocese of Rockville Centre

Home Our History
History Print E-mail

Istwa Ayisyen Katolik Yo Nan Long Island (Creole)

Ayisyen-Ameriken k�manse vini nan long Island depi plis ke 30 an. Ou jwenn yo simaye nan z�n Elmont, Uniondale Hempstead, Baldwin Westbury, Freeport, Wyandanch, Huntington Station, Greenlawn, Brentwood, Central Islip, Bayshore ak anpil l�t z�n ank�. Anpil nan yo, anvan yo te vini nan Long Island, te rete nan tout z�n New York la kote yo te deja jwenn chans pou yo te viv lafwa katolik yo nan lang yo ak kilti yo. Menm apre yo vinn abite nan Long Island, anpil kontinye retounen kote yo te rete-a pou yo ka jwenn s�vis relijye yo tankou sakreman yo, gwoup priy�, etc, nan lang yo. Se konsa, piti piti, nesesite pou tabli yon kominote kote yap viv la pouse yo reyini: yo k�manse f�me gwoup priy� lakay yo, �ganise m�s ak f�t yo abitye fete.

Konsa, an jiy� 1979, you gwoup Ayisyen-Ameriken, ki te soti plis nan z�n n� an Ayiti te �ganize you premye m�s pou f�t Sent Ann nan Brentwood. Depi l� sa kominote Ayisyen ki abite nan z�n nan adopte pawas Ste Ann k�m pawas yo e yo te kontinye �ganize lapriy� kay en kay.

An jiy� 1983 Kominote Ayisyen nan Westbury te �ganize premye m�s yo nan Chap�l St Brigid ki nan lek�l la. Nan ane 1985, te vinn gen youn dyak Ayisyen nan Dyosez la. Li te s�vi nan pawas St Ann nan Brentwood epi li te konn ede pawas ki nan l�t z�n yo l� gen bat�m ak maryaj. Dyak sa a te ede jis nan ane 1991.

Nan ane 1984, kominote Ayisyen nan z�n Huntington te k�manse you gwoup priye lakay youn ladan yo epi yo vinn kontinye lapriye a nan St Hugh nan Huntingon ak St Francis nan Greenlawn. B� 1987, you l�t gwoup nan Uniondale k�manse ak reyinyon priy� lakay yo epi yo vinn nan St Matha nan uniondale ak nan Notredam Loreto ki nan Hempstead.

Ant ane 1985 rive 1990 kominote Aysyen yo nan tout z�n sa yo te kontinye �ganize m�s tanzantan nan gran okazyon yo ak p� ki te de pasaj epi yo te konn al chache p� Ayisyen nan Brooklyn ak l�t kote. Nan Hempstead, p� Joseph Ramon ki te soti panama epi ki te konn debouye l an franse te konn f� m�s pou pawasyen yo nan Uniondale ak Hempstead.

An Janvye 1990, pa lantremiz biwo ki okipe Katolik nwa yo, Monsey� John McGann te nonmen P� Mo�se Aime, premye p� Ayisyen, pou s�vi kominote Ayisyen an nan Long Island. P� Mo�se, rasanble tout gwoup sa yo ki te genyen nan diferan z�n yo, li devlope yon chapant ki te p�m�t li s�vi diferan kominote yo kit nan Nassau, kit nan Suffolk. Nan menm ane a, an 1990, P� Peter Ryan, ki te kire nan pawas St Bonifas nan Elmont, te mande P� Mo�se pou l mete moun Elmont yo nan plan tou. Konsa depi Janvye 1990, te vinn gen lam�s chak semen nan Nassau nan Legliz St Brigid ki nan Westbury ak nan Suffolk nan Legliz St Ann ki nan Brentwood. Te gen m�s tou 2 fwa chak mwa nan St Martha ki nan Uniondale, Yon fwa chak mwa nan St. Hugh ki nan Huntington . Apre dezan konsa te vinn gen lam�s tou yon fwa chak mwa nan Vyej Mirak ki nan Wyandanch.

L� nou rive nan ane 1993, Monseny� John Mc Gann te rekon�t Apostola Ayisyen k�m you minist� pou ki kanpe pou sa l ye. Se konsa te vinn gen yon Biwo Dyosezen pou Kominote Ayisyen nan Dyos�z la. Se tout moun nan diferan pawas yo ki te pote kole amba direksyon P� Mo�se yo ki te f� sa posib. Nan menm ane 1993 la, P� Mo�se te chwazi Maryse Emmanuel-Garcy k�m asistant l pou zaf� administrasyon Apostola a. Nan desizyon sa a , P� Moise, te w� nesesite pou layik yo pran plas yo tou k�m lid�. Nan ane 1994 , yon Ayisyen te vinn ap s�vi pawas li kom �trustee� nan pawas Anfan Jezi ki nan Woodbury.

Depi 1990 rive 1997 dapr� or� P� Mo�se te tabli a, li te kontinye sevi tout kominote yo pou kont li pou lam�s, ant�man, mariaj, kons�y ak tout kalite l�t s�vis.

Nan ane 1997, ak travay Biwo dyosezen an, Monsenye McGann te bannou mwayen pou gen twa l�t p� Ayisyen pou s�vi kominote a nan pawas yo. Konsa P� Mo�se ak Maryse E.Garcy vinn konsantre travay yo pou devlope Apostola Ayisyen an pi byen toujou nan dyosez la. Koulye a gen senq m�s Ayisyen chak dimanch nan dyos�z la.

History of the Haitian-American Catholics on Long Island

Haitian-Americans have been in the Diocese of Rockville Centre for over thirty years. Many live in the areas of Elmont, Uniondale, Baldwin, Hempstead, Westbury, Wyandanch, Huntington Station, Greenlawn, Brentwood, etc. At first, the Haitian-Americans lived in the Tri-State urban areas where they had the opportunity to practice their Catholic faith in their native language and culture. In fact, even after moving to Long Island, many commuted long distances at times to live their Catholic faith or to fulfill the need of a religious service in their culture, (Sacraments, masses, prayer, etc). Gradually, it became important to establish a community closer to home. This situation led to the formation of home based prayer groups, devotional celebrations, occasional Masses during the year in different parish communities.

Consequently, in July of 1979, a group of Haitian-Americans mostly from the Northern part of Haiti, because of their special devotion to Saint Anne, organized their first Mass for the feast of Saint Anne in Brentwood. Since then, the Haitian-Americans in the area, whether they resided in the parish boundaries of St. Patrick in Bayshore or St. Luke in Brentwood or St. John of God in Central Islip, adopted Saint Anne�s Church as their parish.

In Westbury, the Haitian Community had their first Mass celebrated at St. Brigid Chapel in the school building in July of 1983.

In 1985, a first Haitian-American was ordained Deacon for the Diocese. He served in the Parish of Saint Anne in Brentwood and assisted other parishes with weddings and baptisms in Creole and French up to 1991.

In 1986 the Haitian Community in Huntington started with a home based prayer group and later on settled at St. Hugh of Lincoln Church in Huntington Station and at St. Francis of Assisi Church in Greenlawn.

Around 1987, another group of Haitian-Americans initiated prayer meetings in their homes in Uniondale and eventually settled at Saint Martha Church in Uniondale and at our Lady of Loretto Church in Hempstead.

Between 1985 and 1990 Creole Masses only were celebrated for the Haitian-American community throughout the Diocese occasionally by visiting Haitian priests. In Hempstead, Father Ramon Joseph, a native of Panama, who had some knowledge of the French language also helped to celebrate Masses for the Haitian parishioners at Our Lady of Loretto and Saint Martha.

In January 1990, through the office of Black Catholics Ministry, Fr. Moise Aime was the first Haitian priest to be assigned by Bishop John R. McGann to minister to the Haitian-American Community on Long Island. Father Moise gathered the pre-existing parish based groups and developed a structure that enabled him to serve seven different communities in Nassau and Suffolk. Masses were then celebrated weekly on Sundays in Nassau County at St. Brigid�s Church in Westbury and in Suffolk County at St. Anne�s Church in Brentwood. Masses were also celebrated bi-monthly on Saturday nights in different churches of the Diocese such as St. Martha in Uniondale, Our Lady of Loretto in Hempstead, St. Hugh of Lincoln in Huntington Station, St. Francis of Assisi in Greenlawn.

In the late 1990�s, Fr. T. Peter Ryan, then the Pastor of St. Boniface in Elmont, realizing the huge presence of Haitian-Americans in Elmont, requested that Father Moise consider the inclusion of his parish Community in the Haitian ministry. Consequently Fr. Moise initiated a monthly Mass on the Fourth Sunday of the Month at St. Boniface.

A few years later at the request of Msgr. John Cervini a monthly Mass was also celebrated on Sunday for the Haitian Community at Our Lady of Miraculous Medal in Wyandanch.

By 1993, Bishop McGann recognized the Haitian-American Apostolate Ministry as a distinct entity. The inception of the Haitian-American Apostolate Ministry (HAAM) was made possible though the leadership of Father Moise Aime and the joint efforts of lay people from the different parish communities. At that time, recognizing the need for lay leadership Fr. Moise recommended Maryse Emmanuel-Garcy as the administrative assistant for the HAAM.

With the increase in demand for services such as Marriage, Funerals, Baptisms and counseling the need for more Creole speaking ministers became evident. Hence in September of 1997, through the Haitian-American Apostolate Diocesan Office, Bishop McGann assigned additional Haitian priests to minister to the Haitian-American Community in the different parishes of the Diocese of Rockville Centre on Long Island. Since then, many services became accessible to the Haitian Community. Currently five Masses are celebrated every Sunday in Creole / French throughout the Diocese.

L�Histoire des Ha�tiens-Am�ricains Catholiques�� Long Island (French)

Les Haitiens- Am�ricains font partie du Dioc�se de Rockville Centre depuis plus de trente ans. Ils se trouvent dans presque toutes les villes de Long Island. Bon nombre d�entre eux vivent sp�cialement � Elmont, Uniondale, Baldwin, Hempstead, Westbury, Amityville, Wyandanch, Huntington Station, Greenlawn et Brentwood. En g�n�ral la majorit� de ces Haitiens habitaient auparavant dans les grandes villes comme New York, New Jersey et Connecticut o� ils avaient l�opportunit� de pratiquer leur foi catholique. C�est pouquoi m�me apr�s leur arriv�e � Long Island, malgr� la distance, ils continu�rent de retourner dans leurs paroisses habituelles pour satisfaire leur besoin spirituel dans leur langue natale et leur culture. Avec le temps il devenait n�cessaire pour eux de s��tablir plus pr�s de chez eux. Ainsi, ils commenc�rent � former des groupes de pri�re chez eux, � organiser des f�tes votives et des messes dans diff�rentes paroisses de Long Island.

C�est ainsi qu�en juillet 1979, un groupe d�ha�tiens-am�ricains qui, en majorit� venaient du nord d�Ha�ti o� il existe une d�votion particuli�re � Sainte Anne, organis�rent une premi�re messe pour la f�te de Sainte Anne � Brentwood. Depuis lors, la Communaut� Ha�tianno-Am�ricaine de Brentwood et des environs adoptait Sainte Anne pour leur paroisse.

En juillet 1983, la communaut� ha�tienne de Westbury c�l�bra une premi�re messe � la Chapelle de l��cole de Sainte Brigitte.

En 1985, un ha�tien-am�ricain a �t� ordonn� diacre pour la paroisse de Saine Anne. Pendant plusieurs ann�es il aida aussi pour la c�lebration des mariages et bapt�mes en cr�ole et en fran�ais dans les paroisses avoisinantes.

En 1986 , un autre groupe commen�a avec des r�unions de pri�re chez eux � Huntington Station et Greenlawn. Ensuite Il s��tablit dans les paroisses de Saint Hugues de Lincoln � Huntington Station et de Saint Fran�ois d�Assise � Greenlawn.

Vers 1987, un autre groupe d�ha�tiens-am�ricains fit de m�me � Uniondale et se fixa � l��glise de Sainte Martha � Uniondale et � Notre Dame de Loretto � Hempstead.

De 1985 � 1990, la Communaut� Ha�tiano-Am�ricaine c�l�brait occasionellement la messe avec des pr�tres ha�tiens qui �taient de passage. Pendant un temps, la Communaut� Haitiano-Am�ricaine de St. Martha et de Notre Dame de Loretto avait le concours de P�re Joseph Ramon, un pr�tre d�origine panam�enne qui se d�brouillait assez bien en fran�ais.

En janvier 1990, � travers le bureau des Catholiques Noirs, l�Ev�que John R. McGann nomma le R�v�rend P�re Mo�se Aim�, premier pretre haitien, pour s�occuper de la Communaut� Catholique Haitiano-Am�ricaine de Long Island. P�re Mo�se rassembla alors tous les groupes informellement �tablis dans de diverses paroisses et d�veloppa une structure pour servir la Communaut� Haitienne de Nassau et Suffolk. Vers la fin de l�ann�e 1990, sur demande de P�re Peter Ryan, le cur� � l��poque de St. Boniface � Elmont, Le P�re Mo�se inclua la communaut� haitienne de cette paroisse dans son minist�re. Depuis lors, les messes hebdomadaires se disaient � l��glise de Ste. Brigitte � Westbury pour les ha�tiens de Nassau, et � Sainte Anne � Brentwood pour ceux de Suffolk. Il y avait �galement des messes bimensuelles ou mensuelles dans diff�rentes �glises � travers Long Island: Sainte Martha � Uniondale, Notre Dame de Loretto � Hempstead, Saint Boniface � Elmont, Saint Hugues de Lincoln � Huntington Station, St. Fran�ois d�Assise � Greenlawn et Notre Dame de la M�daille Miraculeuse � Wyandanch.

En 1993, l�Ev�que John R. McGann reconnut l�Apostolat Ha�tiano-Am�ricain comme une entit� distincte. L��mergence de l�Apostolat Haitiano-Am�ricain � Long Island est le r�sultat du leadership de P�re Mo�se Aim� et les efforts des collaborateurs la�cs des diff�rentes paroisses. Au cours de cette m�me ann�e, P�re Mo�se nomma Maryse Emmanuel-Garcy comme son assistante. En 1994, une ha�tienne-am�ricaine de la paroisse de l�Enfant J�sus a �t� reconnue comme �trustee� � Woodbury.

En septembre 1997 par l�interm�diare du bureau Diocesain de l�Apostolat Haitiano-Am�ricain le R�v�rend �v�que John R. McGann assigna trois autres pr�tres d`origine ha�tienne au service de la Communaut� Ha�tiano-Am�ricaine de Long Island. Aujoudhui 5 messes sont celebrees chaque dimanche pour la Communaute Haitiano Americaine dans le Diocese.